Status prawnyZarządzenie dyrektora w sprawie Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów w Sulechowie

04‑05‑2015 14:55:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Status Prawny

21‑06‑2006 14:01:47

Uchwała Nr XXIII/204/2004

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów .Na podstawie art. 8 ust.1, ust.2 pkt 2 , art. 1.1 ust. 1,2,3, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( dz .U. Nr85 , poz .539 z późn. zm.), art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm ) nadaje się :Statut

Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów

§ 1.1 Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów , utworzona na podstawie uchwały Nr

XXIII/202/2004 Rady miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004 r. działa

w oparciu o:

1) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U.Nr 85,poz.539 późn.zm.),

2) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej ( Dz.U.z 2001 r.,Nr 13 , poz 123 z póź.zm.),

3) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15,

poz.148 z późn. zm.),

4) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

1591 z późn. zm.),

5) niniejszy statut ,

6) inne przepisy prawne

2. Ilekroć w statucie jest mowa o:

Bibliotece - należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów

§ 2.1 Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Sulechów.

§ 3.1 Biblioteka posiada osobowość prawną , która uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury .

2. Gmina jako organizator prowadzi rejestr instytucji kultury .

§ 4.1 Biblioteka prowadzi działalność na terenie Gminy Sulechów .

2. Biblioteka ma siedzibę w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 52 .

§ 5.1 Biblioteka używa pieczęci o następującej treści :1) podłużnej

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów

ul. Jana Pawła II 52

66-100 Sulechów

2) okrągłej z napisem w otoku Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów z wizerunkiem

Herbu Gminy Sulechów pośrodku.

2. Biblioteka może posługiwać się graficznym znakiem firmowym zatwierdzonym przez dyrektora .

Rozdział II


Cele i zadania biblioteki§ 6.1 celem Biblioteki jest w szczególności :

1) rozwijanie , zaspokajanie potrzeb czytelniczych , oświatowych , kulturalnych

i informacyjnych,

2) upowszechnianie wiedzy , kultury ,

3) zapewnianie obsługi bibliotecznej mieszkańców Gminy Sulechów,

4) stwarzanie dogodnych warunków bibliotecznych i informacji ,

5) dbanie o sprawne funkcjonowanie Biblioteki , jej filii i oddziałów .

2. Realizacja celów biblioteki , o jakich mowa w ust. 1 jest ogólnie dostępna i bezpłatna.

3. Biblioteka może pobierać opłaty za usługi określone ustawa o bibliotekach

na zasadach i warunkach określonych przez Dyrektora w regulaminie korzystania

z biblioteki.

4. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi .


§ 7. 1. Głównym zadaniem Biblioteki jest udostępnianie , gromadzenie , opracowywanie,

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

2. Do zadań biblioteki należy w szczególności :

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ,

2) przygotowywanie księgozbiorów do udostępniania .

3) udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i na zewnątrz,

4) prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacji książek

i czytelnictwa.

5) nadzór fachowy nad siecią filii bibliotecznych,

6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci

Bibliotecznej w zakresie gromadzenia , przechowywania i udostępniania zbiorów,

sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznej w dokształcaniu zawodowym pracowników biblioteki,

7) doskonalenie metod i form pracy w bibliotece ,

8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo- wychowawczymi ,upowszechniania kultury oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych , oświatowych i kulturalnych społeczeństwa .Rozdział III


Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8.1 Biblioteką kieruje dyrektor , jako organ zarządzający , reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny .

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Sulechowa w trybie określonym ustawą organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktach wykonawczych.

3. Do zadań dyrektora należy realizacja celów i zadań Biblioteki , a zwłaszcza :

1) ustalanie głównych kierunków działalności ,

2) kierowanie bieżącą działalnością ,

3) dysponowanie środkami określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie ,

4) zatrudnienie i zwalnianie pracowników ,

5) ustalanie zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz innych usług Biblioteki.

4. W Bibliotece zatrudnia się :

1) Pracowników służby bibliotecznej zgodnie z wymaganymi kwalifikacyjnymi,

określonymi odrębnymi przepisami,

2) pracowników administracyjnych oraz obsługi .

5. W bibliotece mogą być zatrudnieni inni pracownicy w zależności od potrzeb wynikających z zadań i działalności biblioteki .

6. Obsługę finansowo - księgową Biblioteki prowadzi Sulechowski Dom Kultury

im. F.Chopina w Sulechowie .

7. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora.

§ 9.1. Organizacja Biblioteki :

1) Biblioteka Publiczna w Sulechowie:

a) Oddział dla dorosłych ( wypożyczalnia , czytelnia ) ,

b) Oddział dla dzieci (wypożyczalnia i czytelnia ),

c) Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów ,

2) Pięć filii bibliotecznych zlokalizowanych na terenie wiejskim w miejscowości:

a) Brody

b) Cigacice

c) Kalsk

d) Pomorsko

e) Kije

2. Zakresem działania filii bibliotecznych jest :

1) upowszechnianie czytelnictwa ,

2) prowadzenie wypożyczalni i czytelni,

3)prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.§ 10. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze w zakresie zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach .

Rozdział IVSposób gospodarowania środkami finansowymi źródła finansowania§ 11. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków , kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania .§ 12. Podstawa gospodarki finansowej biblioteki jest całoroczny plan działalności

Zatwierdzony przez dyrektora uwzględniający wysokość rocznej dotacji organizatora .§ 13. Źródła finansowania działalności Biblioteki :

1) dotacja organizatora ,

2) wpływy z prowadzonej działalności , w tym z opłat za usługi , ze sprzedaży majątku ruchomego , z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) darowizn , spadków , zapisów ,

4) innych dozwolonych prawem źródeł .§ 14. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy .

§ 15. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy .

§ 16. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarcza na ogólnych zasadach, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział VPostanowienie końcowe

§ 16. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania .

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .

§ 18. Uchwała wchodzi w żucie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Status prawny
21‑06‑2006 13:24:40
Status prawny w załączniku:
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Teresa Zawalna
email: biblioteka@jog.sulechow.p tel.:(068) 455-30-40
, w dniu:  21‑06‑2006 14:18:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  21‑06‑2006 14:18:16
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2006 14:18:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie