Struktura organizacyjna


Struktura organizacyjna:

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzi swoją działalność poprzez:
Bibliotekę w Sulechowie - Oddział dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci i 5 Filii Bibliotecznych.
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SULECHÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów w Sulechowie

zwany dalej regulaminem określa :

- organy Biblioteki i jej organizację wewnętrzną ,

- zakres działania oraz lokalizację oddziałów i filii.

§ 2

Biblioteką kieruje Dyrektor , który zarządza instytucją , reprezentuje ją na zewnątrz

i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Sulechowa

w trybie określonym ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktach wykonawczych.

§ 3

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej , pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni inni pracownicy w zależności od potrzeb wynikających z zadań i działalności biblioteki.

§ 4

Dyrektor i pracownicy Biblioteki posiadają odpowiednie kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

Rozdział II

Zakres działania Biblioteki

§ 5

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów w Sulechowie wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej , zgodnie z postanowieniami ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku ( Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póżn. zm.).

§ 6

Biblioteka sprawuje funkcje lokalne mające na celu zaspokojenie potrzeb czytelniczych społeczności miejsko-gminnej, a przede wszystkim:

- gromadzi , i udostępnia materiały biblioteczne dobrane stosownie do potrzeb ogółu mieszkańców oraz niezbędne do samokształcenia i rozwoju kulturalnego :

- Udziela wszystkim zainteresowanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze lektury.

§ 7

Biblioteka może pobierać opłaty za usługi określone ustawą o bibliotekach na zasadach

i warunkach określonych przez Dyrektora w regulaminie korzystania z biblioteki .

Rozdział III

Struktura organizacyjna Biblioteki

§ 8

Biblioteka prowadzi swoją działalność poprzez oddziały: wypożyczalnie ,czytelnie , filie i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów , uwzględniając szczególne potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży , ludzi starszych i niepełnosprawnych.

§ 9

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne :

1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów ,

2. Dział Udostępniania Zbiorów

3. Dział Administracyjno Gospodarczy

§ 10

Biblioteka posiada strukturę organizacyjną zgodna z poniższym schematem: (W POSTACI ZALĄCZNIKA)

§ 11

W miarę potrzeby Dyrektor Biblioteki w trybie właściwym dla nadania niniejszego regulaminu może tworzyć nowe komórki organizacyjne oraz łączyć lub likwidować istniejące.

§ 12

Biblioteka prowadzi działalność w obsadzie 12 etatowej zgodnie z poniższym schematem stanowisk pracy:

Komórka i stanowisko

Etat

DYREKTOR BIBLIOTEKI

1

DZIAŁ GROMADZENIA

I OPRACOWANIA ZBIORÓW

 

1. Bibliotekarz ds. pozyskiwania i katalogowania zbiorów .

1

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 

1. Bibliotekarz wypożyczalni dla osób dorosłych

2

2. Bibliotekarz czytelni dla osób dorosłych

1

3. Bibliotekarz wypożyczalni dla dzieci

1

4. Bibliotekarz czytelni dla dzieci

1

FILIE BIBLIOTECZNE

 

1. Bibliotekarze filii bibliotecznych

5

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY

 

1. Sprzątaczka

1

§ 13

Szczegółowy zakres działania poszczególnych pracowników określi Dyrektor w zakresach czynności .

Rozdział IV

Zakresy działania komórek organizacyjnych Biblioteki

§ 14

Do zakresu działania i kompetencji Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów należy :
-
Opracowywanie i ustalanie głównych kierunków działalności Bibliotek , zgodny ze statutem oraz zarządzeniami i ustaleniami władz gminnych oraz zaleceniami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze
- Kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki ,
- Opracowywanie i wydawanie zarządzeń regulujących przebieg ważniejszych zadań , i zmian niektórych elementów struktury organizacyjnej oraz zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych ,
- Ustalanie obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Biblioteki i Filiami ,
- Prowadzenie spraw osobowych pracowników , przyjmowanie , zwalnianie , awansowanie i nagradzanie pracowników oraz stosowanie kar dyscyplinarnych i regulaminowych,
- Rozstrzyganie sporów i wątpliwości wynikłych w trakcie wykonywania zadań ,
- Odpowiedzialność za realizację ustalonych w planie zadań ,
- Dysponowanie środkami określonymi w planie działalności i ponoszenia odpowiedzialności za celowe wydatkowanie środków finansowych oraz zabezpieczenia i wykorzystanie majątku Biblioteki ,
- Występowanie do władz zwierzchnich z wnioskami w sprawach istotnych dla działalności Biblioteki ,
- W razie nieobecności Dyrektora obowiązki jego wykonuje wyznaczony przez niego pracownik
- Reprezentowanie Biblioteki .

§ 15

Główny księgowy:

 1. Obsługę finansowo-księgową biblioteki prowadzi Sulechowski Dom Kultury im.F.Chopina w Sulechowie . Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności :
  • Wykonywanie wszystkich zadań i czynności wchodzących a zakres obowiązków i uprawnień głównego księgowego.
  • Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych-przychodów i kosztów ,
  • Sprawdzanie pod względem rachunkowym i zatwierdzenie do wypłaty dowody ,
  • Prowadzenie rachunkowości Biblioteki ,
  • Wycenianie spisów z natury i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych , sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z wykonania budżetu.
  • Sporządzanie sprawozdawczości i informacji ekonomicznych o instytucji ,
  • Nadzorowanie pracy kasjera i prowadzenie kontroli kasy.
 2. Do oznakowania akt dział używa symbolu ,, FK''

§ 16

Do zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sulechów należą następujące zadania :

 1. Zajmują się organizacją zakupów i czasopism dla Biblioteki i jej Filii:
 • Zakupuje i wycenia książki i inne materiały rzadkie , cenne oraz nowości poza siecią księgarską ,
 • Pozyskuje potrzebne pozycje z darów od osób prywatnych , instytucji , wydawnictw i in. ,
 • Zajmuje się gromadzeniem , opracowaniem zbiorów ich kontrolą i selekcją ,
 • Klasyfikuje i kataloguje zbiory Biblioteki i filii ,
 • Prowadzi kartotekę dezyderatów odnośnie zakupu księgozbiorów ,
 • Udziela bibliotekom filialnym pomocy w zakresie opracowania , selekcji kontroli zbiorów ,
 • Prowadzi analizę stanu struktury księgozbiorów w Bibliotece oraz filiach ,
 • Przeprowadza selekcję i kontrolę zbiorów w Bibliotece ,
 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad zbiorami w Bibliotece i Filiach ,
 • Udziela zaleceń pracownikom Działu Udostępniania Zbiorów odnośnie gromadzenia , opracowania , kontroli i selekcji ,
 • Prowadzi dokumentację zakupu , selekcji ubytków .
 • Czuwa nad prawidłowa ewidencją stanu składników majątkowych Biblioteki,
 • Gromadzi i odpowiada za prawidłowość danych statystycznych składanych odpowiednim organom.
 1. Do oznakowania akt działu używa symbolu ,, G''

Dział udostępniania zbiorów:

1. dział stanowią : oddział dla dorosłych - wypożyczalnia dla dorosłych , czytelnia dla dorosłych ,oddział dla dzieci - wypożyczalnia dla dzieci , czytelnia dla dzieci oraz Filie - w Brodach , Cigacicach , Kalsku , Kijach i Pomorsku .

- Zapewnia wolny dostęp do półek, z wyjątkiem czytelni gdzie książki i inne materiały podaje bibliotekarz a czytelnik korzysta z nich na miejscu,

- Udostępnia księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy , na który składa się literatura piękna , popularno-naukowa oraz dziecięca ,

- Udostępnia zbiory specjalne : płyty analogowe i kompaktowe CD , kasety muzyczne , materiały do nauki języków obcych , książki , czasopisma itp.,

- Sprowadza dla potrzeb czytelników uczących się i dokształcających książki z innych bibliotek krajowych ,

- Obsługuje punkty biblioteczne na terenie miasta i gminy .

- Sprowadza dla ludzi niepełnosprawnych książki ,, mówione''

- Czytelnie tworzą i systematycznie uzupełniają własne materiały informacyjne tj. kartoteki zagadnieniowe , teczki wycinków prasowych i spisy bibliograficzne ,

- Użytkownikiem Biblioteki udostępnia publikacje regionalne oraz źródła informacji o regionie,

- Na podstawie katalogów zbiorów n, kartotek , księgozbioru podręcznego, komputerowej bazy danych i innych materiałów udziela informacji z wszystkich dziedzin wiedzy ,

- Pracownicy Działu Udostępniania Zbiorów :

a) Opracowują na zamówienie zestawienie bibliograficzne ,

b) Oprowadzają wycieczki po Bibliotece , prowadzą lekcje biblioteczne , organizują wystawy ,

c) Prowadzą różne formy pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ,

d) Sporządzają odbitki ksero z materiałów własnych i z zewnątrz ,

e) Wypożyczają książki mówione ,

f) Sygnują i oprawiają w folie księgozbiór.

2. Do oznakowania akty działu używa symbol ,,AG ''

Rozdział V

Lokalizacja działów i filii Biblioteki

§ 17

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Jana Pawła II 52. W siedzibie głównej znajdują się działy :

Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów , Udostępniania Zbiorów , Administracyjno- Gospodarczy .

§ 18

Biblioteka prowadzi filie :

- w Brodach , ul . Jagielnicka 97 , 66- 105 Pomorsko

- w Cigacicach , Pl. Szkolny 10 , 66-131 Cigacice

- w Kalsku , 66-100 Sulechów

- w Kijach , nr 141 a , 66-100 Sulechów

- w Pomorsku , ul. Chrobrego 51 , 66-105 Pomorsko

Rozdział VI

Zasady kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

§ 19

Kontrole wewnętrzną Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów w Sulechowie sprawuje :

Dyrektor Biblioteki , Główny Księgowy .

§ 20

Osoby wymienione w § 19 są zobowiązane w ramach powierzonych im zadań i kompetencji do sprawowania kontroli w stosunku do podległych im pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania przy6pisanych im czynności .

§ 21

Kontrolę zewnętrzną wykonuje komisja Rewizyjna Rady miejskiej oraz Burmistrz Sulechowa jako organ wykonawczy Rady Miejskiej.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 22

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów udostępnia wszystkie posiadane zbiory od poniedziałku do piątku od godz. 0800 do godz. 1600 (w okresie pandemii coronawirusa)

Filie biblioteki udostępniają zbiory:

Brody : poniedziałek, środa, piątek  0800. 1500
Pomorsko : wtorek, czwartek 0800 - 1500

Cigacice - środa, czwartek, piątek  0800 - 1500
Kije - poniedziałek 0800 - 1500

Kalsk - poniedziałek - piatek  0900 - 1400

§ 23

Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa ,, Regulamin Pracy '' oraz ,,Regulamin wynagrodzenia '' nadany przez Dyrektora Biblioteki .

  

Zarządzenie dyrektora w sprawie Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Sulechow w Sulechowie

04‑05‑2015 14:51:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Renata Mitek , w dniu:  21‑06‑2006 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  21‑06‑2006 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2020 10:42:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie