Struktura organizacyjnaStruktura organizacyjna:

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzi swoją działalność poprzez:
Bibliotekę w Sulechowie - Oddział dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci i 5 Filii Bibliotecznych.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY


BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ


GMINY SULECHÓW


W SULECHOWIE

Rozdział I


Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów w Sulechowie

zwany dalej regulaminem określa :

- organy Biblioteki i jej organizację wewnętrzną ,

- zakres działania oraz lokalizację oddziałów i filii.§ 2

Biblioteką kieruje Dyrektor , który zarządza instytucją , reprezentuje ją na zewnątrz

i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Sulechowa

w trybie określonym ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktach wykonawczych.§ 3

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej , pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni inni pracownicy w zależności od potrzeb wynikających z zadań i działalności biblioteki.

§ 4

Dyrektor i pracownicy Biblioteki posiadają odpowiednie kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.Rozdział II

Zakres działania Biblioteki


§ 5


Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów w Sulechowie wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej , zgodnie z postanowieniami ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca

1997 roku ( Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póżn. zm.).

§ 6


Biblioteka sprawuje funkcje lokalne mające na celu zaspokojenie potrzeb czytelniczych społeczności miejsko-gminnej, a przede wszystkim:

- gromadzi , i udostępnia materiały biblioteczne dobrane stosownie do potrzeb ogółu mieszkańców oraz niezbędne do samokształcenia i rozwoju kulturalnego :

- Udziela wszystkim zainteresowanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze lektury.

§ 7Biblioteka może pobierać opłaty za usługi określone ustawą o bibliotekach na zasadach

i warunkach określonych przez Dyrektora w regulaminie korzystania z biblioteki .Rozdział IIIStruktura organizacyjna Biblioteki


§ 8


Biblioteka prowadzi swoją działalność poprzez oddziały: wypożyczalnie ,czytelnie , filie

i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów , uwzględniając szczególne potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży , ludzi starszych i niepełnosprawnych.§ 9


W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne :1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów ,

2. Dział Udostępniania Zbiorów

3. Dział Administracyjno Gospodarczy§ 10

Biblioteka posiada strukturę organizacyjną zgodna z poniższym schematem:

( W POSTACI ZALĄCZNIKA )§ 11

W miarę potrzeby Dyrektor Biblioteki w trybie właściwym dla nadania niniejszego regulaminu może tworzyć nowe komórki organizacyjne oraz łączyć lub likwidować istniejące.

§ 12

Biblioteka prowadzi działalność w obsadzie 12 etatowej zgodnie z poniższym schematem stanowisk pracy:


Komórka i stanowisko

Etat

DYREKTOR BIBLIOTEKI

1

DZIAŁ GROMADZENIA

I OPRACOWANIA ZBIORÓW


1. Bibliotekarz ds. pozyskiwania i katalogowania zbiorów .

1

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW


1. Bibliotekarz wypożyczalni dla osób dorosłych

2

2. Bibliotekarz czytelni dla osób dorosłych

1

3. Bibliotekarz wypożyczalni dla dzieci

1

4. Bibliotekarz czytelni dla dzieci

1

FILIE BIBLIOTECZNE


1. Bibliotekarze filii bibliotecznych

5

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY


1. Sprzątaczka

1§ 13


Szczegółowy zakres działania poszczególnych pracowników określi Dyrektor w zakresach czynności .


Rozdział IV


Zakresy działania komórek organizacyjnych Biblioteki


§ 14

Do zakresu działania i kompetencji Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów należy :

- Opracowywanie i ustalanie głównych kierunków działalności Bibliotek , zgodny ze statutem oraz zarządzeniami i ustaleniami władz gminnych oraz zaleceniami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze

- Kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki ,

- Opracowywanie i wydawanie zarządzeń regulujących przebieg ważniejszych zadań , i zmian niektórych elementów struktury organizacyjnej oraz zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych ,

- Ustalanie obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Biblioteki i Filiami ,

- Prowadzenie spraw osobowych pracowników , przyjmowanie , zwalnianie , awansowanie i nagradzanie pracowników oraz stosowanie kar dyscyplinarnych i regulaminowych,

- Rozstrzyganie sporów i wątpliwości wynikłych w trakcie wykonywania zadań ,

- Odpowiedzialność za realizację ustalonych w planie zadań ,

- Dysponowanie środkami określonymi w planie działalności i ponoszenia odpowiedzialności za celowe wydatkowanie środków finansowych oraz zabezpieczenia i wykorzystanie majątku Biblioteki ,

- Występowanie do władz zwierzchnich z wnioskami w sprawach istotnych dla działalności Biblioteki ,

- W razie nieobecności Dyrektora obowiązki jego wykonuje wyznaczony przez niego pracownik,

- Reprezentowanie Biblioteki .§ 15

Główny księgowy:

 1. Obsługę finansowo-księgową biblioteki prowadzi Sulechowski Dom Kultury im.F.Chopina w Sulechowie . Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności :
  • Wykonywanie wszystkich zadań i czynności wchodzących a zakres obowiązków i uprawnień głównego księgowego.
  • Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych-przychodów i kosztów ,
  • Sprawdzanie pod względem rachunkowym i zatwierdzenie do wypłaty dowody ,
  • Prowadzenie rachunkowości Biblioteki ,
  • Wycenianie spisów z natury i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych , sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z wykonania budżetu.
  • Sporządzanie sprawozdawczości i informacji ekonomicznych o instytucji ,
  • Nadzorowanie pracy kasjera i prowadzenie kontroli kasy. 1. Do oznakowania akt dział używa symbolu ,, FK''

§ 16

Do zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sulechów należą następujące zadania :

 1. Zajmują się organizacją zakupów i czasopism dla Biblioteki i jej Filii: • Zakupuje i wycenia książki i inne materiały rzadkie , cenne oraz nowości poza siecią księgarską ,
 • Pozyskuje potrzebne pozycje z darów od osób prywatnych , instytucji , wydawnictw i in. ,
 • Zajmuje się gromadzeniem , opracowaniem zbiorów ich kontrolą i selekcją ,
 • Klasyfikuje i kataloguje zbiory Biblioteki i filii ,
 • Prowadzi kartotekę dezyderatów odnośnie zakupu księgozbiorów ,
 • Udziela bibliotekom filialnym pomocy w zakresie opracowania , selekcji kontroli zbiorów ,
 • Prowadzi analizę stanu struktury księgozbiorów w Bibliotece oraz filiach ,
 • Przeprowadza selekcję i kontrolę zbiorów w Bibliotece ,
 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad zbiorami w Bibliotece i Filiach ,
 • Udziela zaleceń pracownikom Działu Udostępniania Zbiorów odnośnie gromadzenia , opracowania , kontroli i selekcji ,
 • Prowadzi dokumentację zakupu , selekcji ubytków .
 • Czuwa nad prawidłowa ewidencją stanu składników majątkowych Biblioteki,
 • Gromadzi i odpowiada za prawidłowość danych statystycznych składanych odpowiednim organom . 1. Do oznakowania akt działu używa symbolu ,, G''

Dział udostępniania zbiorów

1. dział stanowią : oddział dla dorosłych - wypożyczalnia dla dorosłych , czytelnia dla dorosłych ,oddział dla dzieci - wypożyczalnia dla dzieci , czytelnia dla dzieci oraz Filie - w Brodach , Cigacicach , Kalsku , Kijach i Pomorsku .

- Zapewnia wolny dostęp do półek, z wyjątkiem czytelni gdzie książki i inne materiały podaje bibliotekarz a czytelnik korzysta z nich na miejscu,

- Udostępnia księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy , na który składa się literatura piękna , popularno-naukowa oraz dziecięca ,

- Udostępnia zbiory specjalne : płyty analogowe i kompaktowe CD , kasety muzyczne , materiały do nauki języków obcych , książki , czasopisma itp.,

- Sprowadza dla potrzeb czytelników uczących się i dokształcających książki z innych bibliotek krajowych ,

- Obsługuje punkty biblioteczne na terenie miasta i gminy .

- Sprowadza dla ludzi niepełnosprawnych książki ,, mówione''

- Czytelnie tworzą i systematycznie uzupełniają własne materiały informacyjne tj. kartoteki zagadnieniowe , teczki wycinków prasowych i spisy bibliograficzne ,

- Użytkownikiem Biblioteki udostępnia publikacje regionalne oraz źródła informacji o regionie,

- Na podstawie katalogów zbiorów n, kartotek , księgozbioru podręcznego, komputerowej bazy danych i innych materiałów udziela informacji z wszystkich dziedzin wiedzy ,

- Pracownicy Działu Udostępniania Zbiorów :

a) Opracowują na zamówienie zestawienie bibliograficzne ,

b) Oprowadzają wycieczki po Bibliotece , prowadzą lekcje biblioteczne , organizują wystawy ,

c) Prowadzą różne formy pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ,

d) Sporządzają odbitki ksero z materiałów własnych i z zewnątrz ,

e) Wypożyczają książki mówione ,

f) Sygnują i oprawiają w folie księgozbiór.2. Do oznakowania akty działu używa symbol ,,AG ''Rozdział V


Lokalizacja działów i filii Biblioteki


§ 17


Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Jana Pawła II 52. W siedzibie głównej znajdują się działy :

Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów , Udostępniania Zbiorów , Administracyjno- Gospodarczy .§ 18


Biblioteka prowadzi filie :- w Brodach , ul . Jagielnicka 97 , 66- 105 Pomorsko

- w Cigacicach , Pl. Szkolny 10 , 66-131 Cigacice

- w Kalsku , 66-100 Sulechów

- w Kijach , nr 141 a , 66-100 Sulechów

- w Pomorsku , ul. Chrobrego 51 , 66-105 PomorskoRozdział VI


Zasady kontroli wewnętrznej i zewnętrznej


§ 19

Kontrole wewnętrzną Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów w Sulechowie sprawuje :

Dyrektor Biblioteki , Główny Księgowy .§ 20Osoby wymienione w § 19 są zobowiązane w ramach powierzonych im zadań i kompetencji do sprawowania kontroli w stosunku do podległych im pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania przy6pisanych im czynności .

§ 21Kontrolę zewnętrzną wykonuje komisja Rewizyjna Rady miejskiej oraz Burmistrz Sulechowa jako organ wykonawczy Rady Miejskiej.Rozdział VII


Postanowienia końcowe


§ 22


Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów w Sulechowie udostępnia wszystkie posiadane zbiory od poniedziałku do piątku od godz. 10°° do godz. 18ºº , w soboty od godz. 10ºº

do godz. 14ºº .

Filie Biblioteki udostępniają zbiory:

Brody : od poniedziałku do czwartku od godz. 13ºº do godz. 18ºº ,

Cigacice , Kije : poniedziałek , środa od godz. 11ºº do godz. 18º , piątek od godz. 11ºº

do godz. 17ºº

Kalsk : od poniedziałku do środy od godz. 10ºº do godz. 18ºº , czwartek ,piątek godz. 8ºº do godz. 16ºº

Pomorsko : poniedziałek , środa, piątek od godz. 10ºº do godz. 18ºº , wtorek ,czwartek

od godz. 8ºº do godz. 16ºº§ 23


Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa ,, Regulamin Pracy '' oraz ,,Regulamin wynagrodzenia '' nadany przez Dyrektora Biblioteki .

Sulechów 08.03.2005 r.Zarządzenie dyrektora w sprawie Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Sulechow w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Renata Mitek , w dniu:  21‑06‑2006 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2015 14:47:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive